act bijeenkomst 21 november Smart industry

De Achter­hoekse maakin­dus­trie omarmt het con­cept Smart Indus­try. Alleen, hoe pak je het nu aan? Vele onderne­mers zijn ermee aan de slag gegaan. Tij­dens deze ACT-bijeenkomst kri­jgt u voor­beelden van oplossin­gen van de voor­lop­ers in Smart Indus­try en maakt u ‘hands-on’ ken­nis met nieuwe tech­nolo­gieën als de hololens en col­lab­o­ra­tive robots. Aan tafel kunt u uw vra­gen stellen ron­dom een 12-tal onderwerpen.

Oost-Nederlandse Koplop­ers in Smart Indus­try
Allereerst zullen Evelien Bras van Thales en Mar­jolein Boezel van Van Raam als kop­groeplid van BOOST aangeven welke vraagstukken zij tegenkomen bij de Smart Indus­try imple­men­tatie in hun eigen bedrijf. In BOOST zijn maakbedri­jven, ken­nisin­stellin­gen en inter­me­di­airs verenigd. De Oost-Nederlandse voor­lop­ers in Smart Indus­try vor­men de kop­groep in het BOOST pro­gramma. Maak ken­nis met de kop­groep leden, hun ervarin­gen en de aan­pak van BOOST.

Hands on met nieuwe tech­nolo­gieën
Ver­vol­gens zal Ray­mond Wentink van Singa een voor­beeld geven op welke wijze Aug­mented Real­ity voor de maakin­dus­trie een kans is. Het ple­naire deel wordt afges­loten met de pre­sen­tatie van Willem Bussink van WB Automa­tion. Hij zal ingaan op de toepass­ingsmo­gelijkhe­den van de col­lab­o­ra­tive robots.

Aan tafel
Zoals u de ACT-bijeenkomsten gewend bent: twee tafel­ron­des waar­bij u zelf een twee­tal keuzes kunt maken passend bij uw vraag.

En natu­urlijk is er ook tijd en gele­gen­heid om te netwerken.

Het pro­gramma (locatie ICER Ulft) ziet er dan als volgt uit:

16:00 Welkom door Foppe Atema, voorzit­ter Achter­hoeks Cen­trum voor Tech­nolo­gie
16:15 BOOST: de Smart Indus­try actieagenda voor Oost-Nederland
door Evelien Bras, Thales, en Mar­jolein Boezel, Van Raam, Kop­groe­ple­den BOOST
16:40 Hands on: Aug­mented real­ity m.b.v. de Hololens door Ray­mond Wentink van Singa.
16:50 Hands on: Col­lab­o­ra­tive robots, Wat zijn de inzetmo­gelijkhe­den?
Door Willem Bussink, WB automa­tion
17:00 Dis­cussies in twee tafel­ron­des, met keuze uit:
BOOST, het Smart Indus­try Actiepro­gramma voor Oost-Nederland. Evelien Bras, Thales en Mar­jolein Boezel, Van Raam
Sub­si­diemogelijkhe­den voor Nederlands-Duitse samen­werkin­gen in Inter­reg pro­jecten iPro / Rocket / GEP: Alex van Gel­drop, Oost NV, Egbert van Hat­tem, Ken­nis­park, en Bas Ramak­ers, STODT
Aug­mented Real­ity in Smart Indus­try: Ray­mond Wentink, Singa
Col­lab­o­ra­tive Robots in Smart Indus­try: Willem Bussink WB Automa­tion
CIVON en Smart Indus­try: mogelijkhe­den van smart busi­ness cen­ter
Mas­ter­classes Smart Indus­try, Smart Hub Acad­emy
HAN Asso­ciate Degree Smart Indus­try
ICT-Hub Achter­hoek, het suc­cesvolle con­cept ‘Inno­vatiehub’, nu spe­ci­aal voor ICT-studenten Jur­gen Rut­gers, BeSite
Ini­ti­atief Kracht van Big Data
18:30 Netwerken

Datum: Maandag 21 novem­ber 2016
Welkom vanaf 15.30 uur

Locatie: ICER, Hut­teweg 32, 7070 AB in Ulft

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *