Wie is de inno­vatief­ste onderne­mer van de Achterhoek.…

Door hier te klikken kom je bij meer info en het inschrijfformulier.

 

heatfunGeknipt uit beschri­jv­ing ESEF Awards 2016:
De Heat­fun is een com­pacte unit waarin infra­rood­ver­warm­ing, LED ver­licht­ing en akoestiek in één sys­teem zijn geïn­te­greerd. De com­fort­pan­e­len zijn ontwikkeld om het kli­maat op de indi­vidu­ele werk­plek te ver­hogen, zon­der dat bouwkundige aan­passin­gen nodig zijn.
Omdat de Heat­fun Com­fort­pan­e­len in bijvoor­beeld winkels, kan­toren en pro­duc­tiew­erk­plaat­sen dicht boven de indi­vidu­ele werk­plekken kun­nen wor­den afge­hangen, kan de ver­warm­ing en ver­licht­ing per werk­plek wor­den geregeld. Dat zorgt voor een indi­vidueel regel­bare tem­per­atuur en hogere licht­in­ten­siteit op de werk­plek. De stof­be­span­ning om de pan­e­len zorgt tevens voor een demp­ing van het omgev­ings­geluid.
Dat de ontwikke­laars 3 func­tion­aliteiten in één inte­graal sys­teem hebben geïn­te­greerd is uniek en heeft zeker een hoge mark­t­po­ten­tie.
Klik hier om uw stem uit te brengen.

Ik ben blij dat we hier als act ook een bij­drage aan hebben kun­nen leveren.

IMG_1501

Inno­vatie in Mobiliteit en Energie, IIME, is een organ­isatie waar (leer­w­erk) stu­den­ten de mogelijkhe­den hebben om uitda­gende stage– of afs­tudeerop­drachten uit te voeren. Bedri­jven uit de regio kun­nen bij IIME inno­vatieve vraagstukken neer­leggen, waar­bij IIME deze vraagstukken omzetten in haal­bare en con­crete pro­jecten.
In samen­werk­ing met het Sus­tain­able Elec­tri­cal Energy Cen­tre of Exper­tise (SEECE) is QCon­cepts Design Engi­neer­ing BV start deze inno­vatiehub op het gebied van mobiliteit en energie. IIME zal func­tioneren als een ken­nis­cen­trum waar bedri­jven én stu­den­ten vraagstukken kun­nen neer­leggen betr­e­f­fende mobiliteits– en energieuitdagingen.

Open­ing IIME
Op vri­jdag 15 jan­u­ari hebben Michiel Schef­fer, gede­puteerde van provin­cie Gelder­land en Niels Joosten, burge­meester van Doet­inchem en voorzit­ter Regio Achter­hoek de inno­vatiehub IIME offi­cieel geopend. Ze deden dat door een prachtige dans op een high tech cam­era die pas een foto maakte als er genoeg gedanst werd.…. De Hogeschool van Arn­hem en Nijmegen, het Achter­hoeks Cen­trum voor Tech­nolo­gie en QCon­cepts Design Engi­neer­ing BV hebben als ini­ti­atiefne­mers van de hub een toelicht­ing op de activiteiten en de achter­grond van IIME gegeven. Het was een prachtige start.

Hieron­der de gemon­teerde ver­sie van het rct smart cafe try out deel 1 en deel 2.

Deel 1 met daarin o.a. smart indus­try nieuws uit de regio en pre­sen­tatie van Alfred Uyt­dewil­li­gen van DDDROP print­ers uit Doetinchem.

 

Deel 2 de vraag van John Stroo staat cen­traal en het panel bestaande uit 2 deskundige onderne­mers en een pas afges­tudeerde geven advies en natu­urlijk inter­ac­tie met de zaal:

Leuk als een project waar­bij je aan het begin een rol hebt mogen spe­len bij het zoeken en samen­bren­gen van de MKB part­ners de “eind­streep” haalt, ontwikkeld en gemaakt in Gelderland:

20151120_160845-1De Rad­boud Uni­ver­siteit gaat bij weten­schap­pelijk onder­zoek in de Chileense Atacama-woestijn data van tele­scopen via fpga-units ver­w­erken die stroom betrekken van wind– en zonne-energie. De uni­ver­siteit heeft hier­voor met part­ners spe­ciale con­tain­ers ontwikkeld.

De duurzame energievoorzien­ing en dataver­w­erk­ingsmod­ules zijn onderdeel van het Hipersense-systeem, dat onder andere uit een con­tainer, 133 zon­nepan­e­len en een wind­molen bestaat. De Hipersense-eenheden zijn makke­lijk te ver­plaat­sen en kun­nen ook een­voudig op het span­ningsnet wor­den aanges­loten of energie van andere duurzame voorzienin­gen betrekken, zoals waterkracht. Daar­naast zijn een aggre­gaat en accu aan­wezig. De bedoel­ing is dat de sys­te­men niet alleen voor weten­schap­pelijk onder­zoek ingezet wor­den, maar ook bij nood­hos­pi­taals, fes­ti­vals, defen­sie, smart­grid­toepassin­gen en tele­co­maan­bieders een rol gaan spe­len. bron tweakers 

Op 1 dec kunt u vanaf 1700 kijken naar 1e smart indus­try café try out. Live tele­visie waar­bij een onderne­mer uit de maakin­dus­trie zijn vraag over imple­men­tatie van Smart Indus­try voor­legt aan twee andere onderne­mers en aan een pas afges­tudeerde bedri­jf­skundige. Verder natu­urlijk aller­lei inter­es­sante SI nieuwt­jes en natu­urlijk ver­maak en goede live muziek. Dus klik om 1700 hier!

Ennnn live rea­geren via twit­ter of inbellen kan natuurlijk!

SRON, maakbedri­jven uit Oost Ned­er­land en Uni­ver­siteit Nijmegen en Twente vor­men samen het ruimte­vaart clus­ter. De komende jaren staat er een hoop te gebeuren. Ver­schil­lende instru­menten voor satel­li­eten moeten ontwikkeld wor­den en het clus­ter zal daar zeker in par­ticiperen. Het heeft veel voor­berei­d­ingstijd gekost maar we zijn er trots op dat de kick-off op de Tal­en­ten­tuin plaats­gevon­den heeft.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samen met andere inte­me­di­aire organ­isaties in Oost ned­er­land willen we een reeks van Smart cafe’s gaan opzetten. Een twee maan­delijks terugk­erend cafe waar ont­moet­ing ron­dom het thema smart indus­try cen­traal staat.

1 Decem­ber Smart Café (try out)

Smart Indus­try dat is een ontwik­kel­ing die doorzet. De vraag waar het om draait is: Hoe doe je dat? Waar begin je en wat heb je nodig? Hoe kom je me de juiste relaties in con­tact en wat betekent dit voor je de ontwik­kel­ing van je busi­ness­plan? Het ACT en Ste­den­driehoek Innoveert nodi­gen je van harte uit voor het Smart Café die de prak­tijk cen­traal stelt. Dit Smart Café beschouwen we als een try out, op basis we bepalen of we dit vaker gaan doen.

Datum: 1 decem­ber 2015
Locatie: Oude Brood­fab­riek, Lijmerij 23, 7201 Zut­phen (achter NS sta­tion Zut­phen)
Tijd: Ont­vangst 16.45 uur, aan­vang 17.00 uur, einde 19:00 uur.
Wij zor­gen voor versnaperingen.

Van het Smart Café wor­den videop­na­men gemaakt, die later wor­den uit­ge­zon­den door Regio8 en geplaatst zullen wor­den op diverse inter­net­fora.
Het Smart Café start met een pre­sen­tatie door Alfred Uyt­dewil­li­gen van IF Adamas. Alfred ontwikkelt en begeleidt inno­vatieve pro­duc­ton­twik­kel­ing, zoekt geschikte part­ners en stroom­li­jnt de seriematige pro­duceer­baarheid van nieuwe pro­ducten. Zo betrekt hij de klanten bij de ontwik­kel­ing van de nieuwe Achter­hoekse 3D printer DDDrop.
In het tweede deel van het pro­gramma staat een bedrijf cen­traal dat graag Smart wil werken en daar­bij graag hoort wat de opties zijn. Een panel van deskundi­gen vraagt deze onderne­mer het hemd van het lijf over het bedrijf, het prod­uct, het pro­ces en de markt. En ook de onderne­mers in de zaal zijn van harte uitgen­odigd hierover mee te denken.

Heb je inter­esse om deze sessie bij te wonen, laat het ons weten. Aan­melden kan door een mail te sturen naar: sec@stedendriehoekinnoveert.nl

Smart Indus­try & Busi­ness Mod­el­ing 2 — CIVON from Oost­kant Medi­apro­duc­ties on Vimeo.

IMG_0172140 onderne­mers uit maakin­dus­trie en ict waren bij elkaar en in een onged­won­gen sfeer werd er geluis­terd naar goede inlei­din­gen van andere bedri­jven en was er ook weer vol­doende tijd om elkaar te ont­moeten. Ik hoop dat ik toestem­ming krijg om de pre­sen­taties op de blog te zetten.

« Older entries § Newer entries »