De Duurzame Werk­plaats door ARXlabs in opdracht van Graaf­schap Col­lege & AOCOost. from TransitieTV.nl on Vimeo.

Geor­gan­iseerd door Jur­gen Rut­gers van Besite, Henno Haar­ing van Dorset en door act: een groep bedri­jf­sopvol­gers van Achter­hoekse maakbedri­jven oriën­teert zich op de trends in Berlijn op het gebied van Indus­trie 4.0 . Via deze link kun je een inter­view horen van Duitslandnieuws.nl met Jaap Wansink van Prange bv. klik hier om het inter­view te beluisteren

IMG_2281Nico Wiss­ing heeft het weer gedaan. Op een prachtige plek in hartje Ams­ter­dam het ECODOME neergezet samen met Achter­hoekse onderne­mers een prachtig duurzaam ontwerp. Gis­teren de locatie voor een bijeenkomst van EU min­is­ters. Aan het eind van de maand gaat de Ecodome op reis en doet daar­bij ieder wereld­deel aan.

o.a. met medew­erk­ing van Eurostretch­t­ents, Caja­trap­pen­tech­niek, PB inter­na­tional, Medi­a­Cows etc

IMG_2284

IMG_1867Er waren nog twee andere geweldige genom­i­neer­den, maar het Doet­inchemse Nijhuis Water tech­nol­ogy heeft m gewonnen!


De eerste beweg­in­gen van 3d beton printen. Stap voor stap wordt de printer ontwikkeld en daarna kan het ontwikke­len van een geheel nieuwe vorm­taal aangepakt worden.

Jan Wilem had gis­teren het Cobouw­Cafe naar Doet­inchem gehaald. Grote opkomst veel dis­cussie en het thema: Hoe kun­nen we de tran­si­tie maken naar indus­trieel bouwen. De rol van de aan­nemer “verd­wi­jnt”. Bouwen reken­ing­houdend met indi­vidu­ele wensen van de klant wordt steeds meer een pre­fab activiteit, waar­bij de bouw­plaats veran­dert in een mon­tage­plaats. Jan Willem wil in het oosten van het land een pilot start. De Achter­hoek en Twente staan goed gepo­si­tion­eerd met een sterke maakin­dus­trie. Dus wan­neer starten?


Achter­hoekse bedri­jven werken met elkaar onder lei­d­ing van NLGreen­la­bel samen om de Urban Oases mogelijk te maken. Een gamechanger project om oases van schone lucht te maken in drukke stedelijke omgevingen.

Wie is de inno­vatief­ste onderne­mer van de Achterhoek.…

Door hier te klikken kom je bij meer info en het inschrijfformulier.

 

heatfunGeknipt uit beschri­jv­ing ESEF Awards 2016:
De Heat­fun is een com­pacte unit waarin infra­rood­ver­warm­ing, LED ver­licht­ing en akoestiek in één sys­teem zijn geïn­te­greerd. De com­fort­pan­e­len zijn ontwikkeld om het kli­maat op de indi­vidu­ele werk­plek te ver­hogen, zon­der dat bouwkundige aan­passin­gen nodig zijn.
Omdat de Heat­fun Com­fort­pan­e­len in bijvoor­beeld winkels, kan­toren en pro­duc­tiew­erk­plaat­sen dicht boven de indi­vidu­ele werk­plekken kun­nen wor­den afge­hangen, kan de ver­warm­ing en ver­licht­ing per werk­plek wor­den geregeld. Dat zorgt voor een indi­vidueel regel­bare tem­per­atuur en hogere licht­in­ten­siteit op de werk­plek. De stof­be­span­ning om de pan­e­len zorgt tevens voor een demp­ing van het omgev­ings­geluid.
Dat de ontwikke­laars 3 func­tion­aliteiten in één inte­graal sys­teem hebben geïn­te­greerd is uniek en heeft zeker een hoge mark­t­po­ten­tie.
Klik hier om uw stem uit te brengen.

Ik ben blij dat we hier als act ook een bij­drage aan hebben kun­nen leveren.

« Older entries