IMG_1867Er waren nog twee andere geweldige genom­i­neer­den, maar het Doet­inchemse Nijhuis Water tech­nol­ogy heeft m gewonnen!


De eerste beweg­in­gen van 3d beton printen. Stap voor stap wordt de printer ontwikkeld en daarna kan het ontwikke­len van een geheel nieuwe vorm­taal aangepakt worden.

Jan Wilem had gis­teren het Cobouw­Cafe naar Doet­inchem gehaald. Grote opkomst veel dis­cussie en het thema: Hoe kun­nen we de tran­si­tie maken naar indus­trieel bouwen. De rol van de aan­nemer “verd­wi­jnt”. Bouwen reken­ing­houdend met indi­vidu­ele wensen van de klant wordt steeds meer een pre­fab activiteit, waar­bij de bouw­plaats veran­dert in een mon­tage­plaats. Jan Willem wil in het oosten van het land een pilot start. De Achter­hoek en Twente staan goed gepo­si­tion­eerd met een sterke maakin­dus­trie. Dus wan­neer starten?


Achter­hoekse bedri­jven werken met elkaar onder lei­d­ing van NLGreen­la­bel samen om de Urban Oases mogelijk te maken. Een gamechanger project om oases van schone lucht te maken in drukke stedelijke omgevingen.

Wie is de inno­vatief­ste onderne­mer van de Achterhoek.…

Door hier te klikken kom je bij meer info en het inschrijfformulier.

 

heatfunGeknipt uit beschri­jv­ing ESEF Awards 2016:
De Heat­fun is een com­pacte unit waarin infra­rood­ver­warm­ing, LED ver­licht­ing en akoestiek in één sys­teem zijn geïn­te­greerd. De com­fort­pan­e­len zijn ontwikkeld om het kli­maat op de indi­vidu­ele werk­plek te ver­hogen, zon­der dat bouwkundige aan­passin­gen nodig zijn.
Omdat de Heat­fun Com­fort­pan­e­len in bijvoor­beeld winkels, kan­toren en pro­duc­tiew­erk­plaat­sen dicht boven de indi­vidu­ele werk­plekken kun­nen wor­den afge­hangen, kan de ver­warm­ing en ver­licht­ing per werk­plek wor­den geregeld. Dat zorgt voor een indi­vidueel regel­bare tem­per­atuur en hogere licht­in­ten­siteit op de werk­plek. De stof­be­span­ning om de pan­e­len zorgt tevens voor een demp­ing van het omgev­ings­geluid.
Dat de ontwikke­laars 3 func­tion­aliteiten in één inte­graal sys­teem hebben geïn­te­greerd is uniek en heeft zeker een hoge mark­t­po­ten­tie.
Klik hier om uw stem uit te brengen.

Ik ben blij dat we hier als act ook een bij­drage aan hebben kun­nen leveren.

IMG_1501

Inno­vatie in Mobiliteit en Energie, IIME, is een organ­isatie waar (leer­w­erk) stu­den­ten de mogelijkhe­den hebben om uitda­gende stage– of afs­tudeerop­drachten uit te voeren. Bedri­jven uit de regio kun­nen bij IIME inno­vatieve vraagstukken neer­leggen, waar­bij IIME deze vraagstukken omzetten in haal­bare en con­crete pro­jecten.
In samen­werk­ing met het Sus­tain­able Elec­tri­cal Energy Cen­tre of Exper­tise (SEECE) is QCon­cepts Design Engi­neer­ing BV start deze inno­vatiehub op het gebied van mobiliteit en energie. IIME zal func­tioneren als een ken­nis­cen­trum waar bedri­jven én stu­den­ten vraagstukken kun­nen neer­leggen betr­e­f­fende mobiliteits– en energieuitdagingen.

Open­ing IIME
Op vri­jdag 15 jan­u­ari hebben Michiel Schef­fer, gede­puteerde van provin­cie Gelder­land en Niels Joosten, burge­meester van Doet­inchem en voorzit­ter Regio Achter­hoek de inno­vatiehub IIME offi­cieel geopend. Ze deden dat door een prachtige dans op een high tech cam­era die pas een foto maakte als er genoeg gedanst werd.…. De Hogeschool van Arn­hem en Nijmegen, het Achter­hoeks Cen­trum voor Tech­nolo­gie en QCon­cepts Design Engi­neer­ing BV hebben als ini­ti­atiefne­mers van de hub een toelicht­ing op de activiteiten en de achter­grond van IIME gegeven. Het was een prachtige start.

Hieron­der de gemon­teerde ver­sie van het rct smart cafe try out deel 1 en deel 2.

Deel 1 met daarin o.a. smart indus­try nieuws uit de regio en pre­sen­tatie van Alfred Uyt­dewil­li­gen van DDDROP print­ers uit Doetinchem.

 

Deel 2 de vraag van John Stroo staat cen­traal en het panel bestaande uit 2 deskundige onderne­mers en een pas afges­tudeerde geven advies en natu­urlijk inter­ac­tie met de zaal:

Leuk als een project waar­bij je aan het begin een rol hebt mogen spe­len bij het zoeken en samen­bren­gen van de MKB part­ners de “eind­streep” haalt, ontwikkeld en gemaakt in Gelderland:

20151120_160845-1De Rad­boud Uni­ver­siteit gaat bij weten­schap­pelijk onder­zoek in de Chileense Atacama-woestijn data van tele­scopen via fpga-units ver­w­erken die stroom betrekken van wind– en zonne-energie. De uni­ver­siteit heeft hier­voor met part­ners spe­ciale con­tain­ers ontwikkeld.

De duurzame energievoorzien­ing en dataver­w­erk­ingsmod­ules zijn onderdeel van het Hipersense-systeem, dat onder andere uit een con­tainer, 133 zon­nepan­e­len en een wind­molen bestaat. De Hipersense-eenheden zijn makke­lijk te ver­plaat­sen en kun­nen ook een­voudig op het span­ningsnet wor­den aanges­loten of energie van andere duurzame voorzienin­gen betrekken, zoals waterkracht. Daar­naast zijn een aggre­gaat en accu aan­wezig. De bedoel­ing is dat de sys­te­men niet alleen voor weten­schap­pelijk onder­zoek ingezet wor­den, maar ook bij nood­hos­pi­taals, fes­ti­vals, defen­sie, smart­grid­toepassin­gen en tele­co­maan­bieders een rol gaan spe­len. bron tweakers 

« Older entries